81. Plain Rice �2.00

82. Pilau Rice �2.25

83. Coconut Rice �2.60

84. Lemon Rice �2.60

85. Mushroom Rice �3.00

86. Fried Rice �3.50
Pilau rice, egg and onions

87. Special Fried Rice �4.25
Pilau Rice, Prawn, Egg & Onions